Obchodní podmínky

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to prostřednictvím internetového rozhraní v internetovém obchodě www.ajkompresory.cz, který je provozován obchodní korporací AJ Kompresory s.r.o., IČ: 03727301, se sídlem Pikárec 71, 592 53 Strážek, zapsaná v obchodním rejstříku vedenéhoKrajským soudem v Brněoddíl C, vložka 86465, na straně jedné jako prodávající (dále jen „Prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující").

1.2 Další informace o AJ Kompresory s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.ajkompresory.czvsekci „O firmě".

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.4 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Základní ustanovení

2.1 Prodávající
Prodávajícím je firma AJ Kompresory s.r.o., IČ: 03727301, se sídlem Pikárec 71, 592 53 Strážek, zapsaná v obchodním rejstříku vedenéhoKrajským soudem v Brněoddíl C, vložka 86465.

2.2 Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.2.1 Spotřebitel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel pro realizaci právního vztahu vyplývajícího z kupní smlouvy předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

2.2.2 Podnikatel
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3 Právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, jež nejsou výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny uvedené právní předpisy v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Na Podnikatele se nevztahují ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem uvedených zejména v § 1810 až § 1867 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro případ, že je některé ustanovení na ochranu spotřebitele součástí těchto VOP, vztahuje se pouze na Spotřebitele.

2.4 Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující buď společně se zbožím a/nebo službou, nebo bude doručena samostatně poštou či elektronicky na emailovou adresu Kupujícího.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající před uzavřením kupní smlouvy sděluje, že:

3.1 náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;

3.2 vyžaduje úhradu kupní ceny před převzetím, popř. v okamžiku převzetí plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, blíže specifikováno v bodě 5. odst. 5.3 a 5.4 VOP;

3.3 Prodávající neuzavírá smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění. Pokud takovou smlouvu Prodávající zprostředkovává, nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, je jeden měsíc;

3.4 v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, uvádí Prodávající údaj o ceně nebo způsobu jejího určení, dále též údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

3.5 ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

3.6 Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit za splnění podmínek a lhůty, blíže specifikované v bodě 10. VOP, a to prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy;

3.7 v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

3.8 spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

3.9 Spotřebitel má právo svou stížnost uplatnit prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , popř. se lze obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí vrámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová stránka: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3.11 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánský 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Zpracování osobních údajů

4.1 Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

4.2 Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Dokončit objednávku" nebo registrací v „Zákaznické sekci") dává najevo, že si je vědom všech skutečností uvedených ve VOP a že souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího, tj. zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, předání údajů dopravci pro zajištění dopravy zboží, vedení uživatelského účtu apod. Kupující tímto rozhodnutím také výslovně souhlasí s tím, aby byly osobní údaje Kupujícího, které poskytne Prodávajícímu, využity pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu od Prodávajícího. V případě, že Kupující nebude souhlasit se zasíláním informací a obchodních sdělení, je oprávněn tento souhlas odvolat.

4.3 Poskytnutí osobních údajů ze strany Kupujícího je dobrovolné a poskytuje se na dobu neurčitou. Kupující má právo na přístup k údajům. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

4.4 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a že data jsou uchovávána a nejsou ani nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

4.5 Kupujícímu náleží ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem a dále má právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

4.6 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.7 Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

5. Objednávka a uzavření Smlouvy

5.1 Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, případně emailem či faxem.

5.2 Prodávající na svém e-shopu nabízí zboží, popř. služby k prodeji, jež si Kupující smí svobodně vybrat a následně odeslat závaznou objednávku skrze objednávkový systém e-shopu, popř. učiněnou emailem nebo faxem. Řádně vytvořená závazná objednávka Kupujícím se stává návrhem k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího (dále jen „Potvrzení objednávky"). Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5.3 Kupující je u koupě zboží, které je Prodávajícím běžně prodávané a držené na skladě s celkovou kupní cenou nepřevyšující částku ve výši 20.000,- Kč bez DPH, povinen kupní cenu hradit ve lhůtě splatnosti, uvedené v účetním dokladu (faktuře), který bude Kupujícímu doručen společně se zbožím a/nebo přepravní službou, případně bude doručen samostatně poštou či elektronicky na emailovou adresu Kupujícího. Toto ustanovení nevylučuje možnost uhradit kupní cenu u takového zboží předem na základě volby Kupujícího.

5.4 Prodávající je u koupě zboží, které není běžně prodejné nebo držené Prodávajícím na skladě, nebo v případě koupě zboží běžně prodejného a drženého Prodávajícím na skladě s celkovou kupní cenou převyšující částku ve výši 20.000,- Kč bez DPH, oprávněn dle svého uvážení požadovat po Kupujícím úhradu zálohy na kupní cenu, případně uhrazení kupní ceny předem v plné výši. V případě, že Prodávající bude požadovat úhradu zálohy či celé kupní ceny předem dle věty předchozí, je oprávněn odstoupit od smlouvy za situace, kdy požadovaná částka nebude Kupujícím uhrazena ve lhůtě stanovené Prodávajícím. Pokud bude Prodávající požadovat úhradu zálohy či kupní ceny předem, je Prodávající oprávněn objednat u dodavatele zboží, které není běžně prodejné nebo držené Prodávajícím na skladě, až v okamžiku, kdy Kupující uhradí zálohu či kupní cenu dle požadavku Prodávajícího. Uhrazená záloha či kupní cena je vratná pouze v případě, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu, o takové skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího informovat a kupní smlouva se tímto okamžikem od počátku ruší.

5.5 Kupující bere na vědomí, že zboží, které není běžně prodejné a držené na skladě bude zajištěno výhradně pro Kupujícího s tím, že Prodávající nebude mít pro takové zboží jiné využití. U takového zboží je vyloučeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s odst. 10. 6. c. bod 10 VOP.

6. Cena a platba

6.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že některý z požadavků uvedených na e-shopu či v objednávce nemůže Prodávající splnit, je oprávněn zaslat Kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky. Pokud Kupující vybere některou z nabízených možností objednávky či zcela jinou variantu, považuje se takový výběr za nabídku na uzavření kupní smlouvy s tím, že následné potvrzení nabídky ze strany Prodávajícího se považuje za přijetí nabídky, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

6.2 Náklady na dopravu jsou uvedeny v bodě 7. VOP. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

6.3 Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

6.4 Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

6.5 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

6.6 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při převzetí zboží
b. dobírkou
c. platba předem bankovním převodem
d. platba převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební bránky

6.7 Splatnost v případě platby na fakturu je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

7. Dodací lhůta a podmínky dodání

7.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

7.2 Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu toho produktu.

7.3 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. Lhůta dodání bude
u každého zboží určena individuálně.

7.4 Prodávající je povinen zboží dodat takto:
- zboží, blíže specifikované v odst. 5.3 bodu 5 těchto podmínek, bude Kupujícímu dodáno do dohodnutého místa dodání nebo v případě osobního odběru předáno v sídle Prodávajícího, a to ve lhůtě potvrzené ze strany Prodávajícího;
- zboží, blíže specifikované v odst. 5.4 bodu 5 těchto podmínek, bude Kupujícímu dodáno do dohodnutého místa dodání nebo předáno v sídle Prodávajícího, a to ve lhůtě potvrzené ze strany Prodávajícího.

7.5 Součástí dodávky není montáž zakoupeného zboží, dodání dokumentů, služeb či příslušenství, které není uvedeno na e-shopu u konkrétního produktu a které není ze zákona povinně se zbožím dodáváno, pokud si Kupující tuto montáž, dokumenty, službu či příslušenství výslovně neobjednal.

7.6 Fakturu a dodací list obdrží Kupující buď společně se zbožím a/nebo službou, nebo budou doručeny samostatně poštou či elektronicky na emailovou adresu Kupujícího.

7.7 V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na dodání zboží hradí Kupující pouze pro první dodávku.

7.8 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle bodu 4. VOP. V případě, že Kupující zvolí jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

7.9 Prodávající uvádí, že k zajištění dopravy využívá zejména následující poskytovatele přepravních služeb:
a. osobní odběr
b. PPL
c. GEIS
d. Česká pošta
e. U nadrozměrných zásilek, které nelze dopravit pomocí výše uvedených služeb zajistí výběr spediční společnosti a dodávku zboží Prodávající; cena tohoto způsobu přepravy bude individuálně dohodnuta s Kupujícím.

7.10 V případě objednávky zboží v hodnotě nad 15.000,- Kč bez DPH nese náklady na dopravu v rámci území České a Slovenské republiky Prodávající.

8. Záruka a servis

8.1 Při prodeji spotřebního zboží spotřebiteli je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím a záruční doba na ostatní vady se stanovuje na 12 měsíců.

8.2 Při prodeji zboží podnikateli je záruční doba 12 měsíců, pokud není mezi stranami ujednáno jinak nebo pokud není ze strany Prodávajícího u konkrétního zboží výslovně poskytnuta delší záruční lhůta; prodloužená záruční doba je v takovém případě vyznačena přímo v e-shopu u konkrétního zboží a současně bude potvrzena v potvrzení objednávky, které Prodávající zašle Kupujícímu. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím a záruční doba na ostatní vady se stanovuje na 12 měsíců.

8.3 Pro uplatnění záruční opravy je potřebné uvést důvod reklamace. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu pozáruční servis. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na náklady Prodávajícího.

9. Reklamační řád

9.1 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

9.1.1 v případě vady odstranitelné:
a. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

9.1.2 v případě vady neodstranitelné:
a. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
b. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné
a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci,
c. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

9.2 Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v AJ Kompresory s.r.o., IČ: 03727301, se sídlem Pikárec 71, 592 53 Strážek

9.3 Reklamace se nevztahují na případy, vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží.

9.4 U zboží, které vyžaduje provádění údržby pouze ze strany Prodávajícího nebo jím pověřené osoby s dostatečnou odborností, ztrácí Kupující záruku, pokud bude údržba či oprava provedena jinou osobou; takové zboží bude označeno na e-shopu a v potvrzení objednávky. Nárok na záruku u ostatního zboží ztrácí Kupující v případě, že použije k opravě či údržbě nevhodné díly, maziva apod., které nejsou pro dané zboží kvalitativně vyhovující.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Kupující, kterým je spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

10.2 Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorové formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného na internetové stránce Prodávajícího a spotřebitel tak Prodávajícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

10.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je spotřebitel povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od Prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.

10.4 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

10.5 Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10.6 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při:

a. poskytování služeb, které Podnikatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
c. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

10.7 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10.8 Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, kterým je podnikatel a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.